Emblema da Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas cidadás
Boletín Oficial da Provincia de Lugo
Emprego público
Perfil do Contratante

Calendario do contribuínte

Períodos orientativos de cobranza de débedas de vencemento periódico e notificación colectiva

- Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 15 de abril ó15 de xuño.

- Imposto sobre Bens Inmobles (Urbana, Rústica e Características Especiais): 15 de setembro ó 15 de novembro.

- Imposto sobre Actividades Económicas: 15 de setembro ó 15 de novembro.

- Taxa pola entrada de vehículos a través da beirarrúa (VADOS): 15 abril ó 15 xuño

-Teledistribución por cable (antenas parabólicas): 15 abril ó 15 xuño

-Taxa para a prestación do Servizo de Recollida Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos (LIXO): segundo xestión do servizo

- Taxa polo subministro de auga: segundo xestión do servizo

- Taxa polo mantemento da rede de sumidoiros: segundo xestión do servizo

Esta información non ten carácter vinculante e poderá ser modificada por circunstancias alleas á vontade da Deputación Provincial.

A comunicación oficial do período de pagamento realizarase mediante “anuncios de cobranza” de conformidade co establecido no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, e publicarase no Boletín Oficial da Provincia, oficinas de cada Concello e Deputación, así como na presente páxina web.

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Deputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000