Emblema de la Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas ciudadanas
Boletín Oficial de la Provincia de Lugo
Empleo público
Perfil del Contratante

Factura electrónica

Teléfono de resolución de incidencias: 982 260 105

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas ven de poñer en marcha un conxunto de reformas para loitar contra a morosidade no sector público, que son complementarias entre sí, dirixidas tanto as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais. Medidas de carácter coxuntural e estrutural.Dentro das medidas de carácter estrutural destaca a aprobación da Lei 25/2013, do 27 de Decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, dotada de carácter básico e polo tanto, aplicable a todas as Administracións Públicas. Esta lei ten como obxectivoprincipal procurar unha maior protección dos provedores que traballancoas diferentes administracións, reducir a morosidade no sector público, e levar a cabo un mellor control contable das facturas pendentes de pago, o que contribuirá a mellorar o control do gasto público e reforzar a transparencia.

A Deputación Lugo, en cumprimento da debandita Lei 25/2013, adheriuse ao Punto Xeral de Entrada de Facturas da Administración Xeral do Estado (FACE), unha plataforma online que permite presentar facturas electrónicas ante calquera órgano da Administración Xeraldo Estado (AGE).

Convértese por tanto o FACe no Punto Único de Entrada de Facturas Electrónicas da Deputación de Lugo, establecendo nas Bases de Execución do Orzamento da Deputación de Lugoque dacordo a Lei 25/2013 apartir do 15 de Xaneiro de 2015 todas as facturasremitidas á presente Deputación Provincial por unimporte superior a 5.000 € deberán presentarse en formato electrónico e através do Punto Xeral de Entrada de Facturas da Administración Xeral do Estado (FACE).

Descripción: Logo Plataforma FACE

Por outra banda, na Disposición Adicional Terceira da Orden Ministerial HAP/492/2014, do 27 de marzo, e a Orden Ministerial HAP/1074/2014, do 24 de Xuño, determinan que as facturas que se expidan a partir da entrada en vigor de estas ordes axustarán a codificación dos órganos administrativos que participen na tramitación das mesmas á establecida no “Directorio Común de Unidades Órganicas e Oficinas” (DIR3) de unidades administrativas comúns xestionado pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas.

Á hora de presentar una factura o proveedor deberá indicar na mesma o código DIR3 da Oficina Contable, do Órgano Xestor e da Unidade Tramitadora á que vai dirixida.

A relación de Oficinas Contables, Órgano Xestor e Unidades Tramitadoras da Deputación de Lugo é a seguinte.

Oficina Contable

Órgano Xestor

Unidades Tramitadoras

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004186 ASESORÍA XURÍDICA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004185 CENTRO DE ARTESANÍA E DESEÑO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004184 IGUALDADE E XUVENTUDE

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004183 DEPORTES

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004182 BENESTAR SOCIAL

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004266 SERVIZO DE VÍAS E OBRAS

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004265 SERVIZO DE EXPROPIACIÓNS

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004264 UNIDADE DE REXISTRO XERAL

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004263 UNIDADE TÉCNICA COMARCAL

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004262 UNIDADE DE OBRAS E PLANS PROVINCIAIS

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004261 SERVIZO DE URBANISMO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004260 SERVIZO DE PATRIMONIO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004259 SERVIZO DE NOVAS TECNOLOXÍAS

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004258 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E FOMENTO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004257 SERVIZO DE COMUNICACIÓN

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004256 SERVIZO DE ARQUITECTURA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004255 SECRETARÍA XERAL

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004254 SECCIÓN DE ACTAS E GOBERNO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004253 UNIDADE DE PROXECTOS

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004249 KM0

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004248 GABINETE DE PRESIDENCIA E SECRETARIA PARTICULAR

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004247 GABINETE DE INFORMÁTICA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004246 BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004245 ATENCIÓN AO CIDADÁN

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004244 ARQUIVO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004243 XUNTA DE PERSOAL

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004242 COMITÉ DE EMPRESA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004241 AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004240 UNIDADE DE VIXIANCIA E PORTERÍA.LIMPEZA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004239 SERVIZO DE RECURSOS HUMÁNS

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004238 SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004237 GABINETE DE FORMACIÓN

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004236 PACTO PROVINCIAL POLO EMPREGO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004235 PROGRAMAS DE COPERACIÓN

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004234 PARNET-TIC

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004232 MEDIOAMBENTE

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004231 LUGO2

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004230 INNOVATE

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004229 INLUGO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004228 GRANXA PROVINCIAL "GAYOSO CASTRO"

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004227 FORMACIÓN OCUPACIONAL

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004226 EMPREGO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004225 DESENVOLVEMENTO RURAL E DO MAR

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004224 AXENCIA PROVINCIAL DE ENERXÍA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004223 TESOURERÍA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004222 RECADACIÓN

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004197 INTERVENCIÓN

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004196 TURISMO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004195 REDE MUSEÍSTICA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004194 PATRIMONIO HISTÓRICO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004193 NORMALIZACION LINGÜISTICA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004191 ENSINO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004189 CULTURA

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004188 PLANS ESPECIAIS

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004187 COOPERACION E ASISTENCIA A CONCELLOS

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004250 UNIDADE DE MANTEMENTO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004252 PROTOCOLO

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0004251 PARQUE MÓBIL

LA0004267 Servizo de Contabilidade

LA0004268 Presidencia

LA0005417 FONDOS EUROPEOS

Enlaces relacionados:

Punto Xeral de Entrada de Facturas da Deputación de Lugo Descripción: Logo Plataforma FACE

Aplicativo para a creación de facturas electrónica

Orzamento da Deputación de Lugo

Manual de uso do FACe para proveedores

Información sobre el documento

Diputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000