Emblema de la Deputación de Lugo

Factura electrónica
Consultas ciudadanas
Boletín Oficial de la Provincia de Lugo
Empleo público
Perfil del Contratante

Factura electrónica

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas ven de poñer en marcha un conxunto de reformas para loitar contra a morosidade no sector público, que son complementarias entre sí, dirixidas tanto as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais. Medidas de carácter coxuntural e estrutural.Dentro das medidas de carácter estrutural destaca a aprobación da Lei 25/2013, do 27 de Decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, dotada de carácter básico e polo tanto, aplicable a todas as Administracións Públicas. Esta lei ten como obxectivoprincipal procurar unha maior protección dos provedores que traballancoas diferentes administracións, reducir a morosidade no sector público, e levar a cabo un mellor control contable das facturas pendentes de pago, o que contribuirá a mellorar o control do gasto público e reforzar a transparencia.

A Deputación Lugo, en cumprimento da debandita Lei 25/2013, adheriuse ao Punto Xeral de Entrada de Facturas da Administración Xeral do Estado (FACE), unha plataforma online que permite presentar facturas electrónicas ante calquera órgano da Administración Xeraldo Estado (AGE).

Convértese por tanto o FACe no Punto Único de Entrada de Facturas Electrónicas da Deputación de Lugo, establecendo nas Bases de Execución do Orzamento da Deputación de Lugoque dacordo a Lei 25/2013 apartir do 15 de Xaneiro de 2015 todas as facturasremitidas á presente Deputación Provincial por unimporte superior a 5.000 € deberán presentarse en formato electrónico e através do Punto Xeral de Entrada de Facturas da Administración Xeral do Estado (FACE).

Descripción: Logo Plataforma FACE

Por outra banda, na Disposición Adicional Terceira da Orden Ministerial HAP/492/2014, do 27 de marzo, e a Orden Ministerial HAP/1074/2014, do 24 de Xuño, determinan que as facturas que se expidan a partir da entrada en vigor de estas ordes axustarán a codificación dos órganos administrativos que participen na tramitación das mesmas á establecida no “Directorio Común de Unidades Órganicas e Oficinas” (DIR3) de unidades administrativas comúns xestionado pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas.

Á hora de presentar una factura o proveedor deberá indicar na mesma o código DIR3 da Oficina Contable, do Órgano Xestor e da Unidade Tramitadora á que vai dirixida.

A relación de Oficinas Contables, Órgano Xestor e Unidades Tramitadoras da Deputación de Lugo é a seguinte.

Oficina Contable

Órgano Xestor

Unidades Tramitadoras

LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004182-Benestar Social
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004183-Deporte
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004184-Igualdad y Juventud
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004185-Centro de Artesanía y Diseño
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004186-Asesoría Jurídica
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004187-Cooperación y Asistencia a Ayuntamientos
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004188-Planes Especiales
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004189-Cultura
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004191-Enseñanza
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004193-Normalización Lingüistica
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004194-Patrimonio Histórico
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004195-Red Museística
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004196-Turismo
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004198-Intervención Provincial
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004222-Recaudación
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004223-Tesorería
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004224-Agencia Provincial de la Energía
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004225-Desarrollo Rural y del Mar
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004226-Empleo
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004228-Granja Provincial GAYOSO CASTRO
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004232-Medioambiente
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004237-Gabinete de Formación
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004238-Servicio de Prenvención de Riesgos Laborales
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004239-Servicio de Recursos Humanos
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004240-Unidad de Vigilancia y Portería. Limpieza
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004241-Agente de Empleo y Desarrollo Local
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004242-Comité de Empresa
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004243-Junta de Personal
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004244-Archivo
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004245-Atención al Ciudadano
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004246-Boletín Oficial de la Provincia
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004250-Unidad de Mantenimiento
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004251-Parque Móvil
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004252-Protocolo
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004253-Unidad de Proyectos
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004254-Sección de Actas y Gobierno
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004255-Secretaría General
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004256-Servicio de Arquitectura
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004257-Servicio de Comunicación
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004258-Servicio de Contratación y Fomento
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004259-Servicio de Nuevas Tecnologías
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004260-Servicio de Patrimonio
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004261-Servicio de Urbanismo
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004264-Unidad de Registro General
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004265-Servicio de Expropiaciones
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004266-Servicio de Vías y Obras
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004267-Servicio de Contabilidad y Cuentas
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0004268-Presidencia
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0005417-Fondos Europeos
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0009331 -E.I.E.L. (Encuesta de Infraestructuras de Entidades Locales)
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0009334 -  Secretaria General Adjunta
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0009337 -  Gestión Territorial
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0009338 -  Economía Sostenible
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0009339 -  Demografía
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0009354 -  Participación Ciudadana
LA0004267 Servizo de Contabilidade LA0004268 Presidencia LA0009355 -  Transparencia

Consulta online DIR3 : https://face.gob.es/es/directorio/administraciones/L02000027/relaciones

Enlaces relacionados:

Punto Xeral de Entrada de Facturas da Deputación de Lugo Descripción: Logo Plataforma FACE

Aplicativo para a creación de facturas electrónica

Orzamento da Deputación de Lugo

Manual de uso do FACe para proveedores

Información sobre el documento

Diputación de Lugo
C/ San Marcos N°8 – 27001 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 260 000